Eetilise tegutsemise põhimõtted

Eetilise tegutsemise põhimõtted
MTÜ  ELULIIN lähtub oma tegevuses  Befrienders Internationali HARTAST ja kaasatud spetsialistide erialaorganisatsioonide eetikakoodeksitest.

 

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

1. MTÜ Eluliinil on selge ja arusaadav missioon: aidata abivajajaid  emotsionaalselt, psühholoogiliselt ja sotsiaalselt.

2. MTÜ Eluliin järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.

3. MTÜ Eluliin kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma vabatahtlikke  ja töötajaid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogu  ja töötajad vastutavana.

4. MTÜ Eluliin peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.

5. MTÜ Eluliin püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.

6. MTÜ Eluliin, saades vahendid oma tegevuseks  toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

 

Kodanikujulgus ja hoolivus

1. MTÜ Eluliin ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.

2. MTÜ Eluliin, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.

 

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

1. MTÜ Eluliin kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.

2. MTÜ Eluliin lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

 

Vastutus ja aruandmiskohustus

1. MTÜ Eluliin annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.

2. MTÜ Eluliin peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.

3. MTÜ Eluliin avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

 

Avatus ja läbipaistvus

1. Informatsioon MTÜ Eluliini missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik ja arusaadav.

2. MTÜ Eluliin suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.

3. MTÜ Eluliin on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

 

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

1. MTÜ Eluliin on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.

2. MTÜ Eluliin ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

 

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

1. MTÜ Eluliin peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.

2. MTÜ Eluliin austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

 

Sallivus

1. MTÜ Eluliin tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.

2. MTÜ Eluliin ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.