Strengthening skills and human capital towards the integration of victims of trafficking

andreia   kysk     EU

The general objective is to develop structured, organic measures that can effectively promote
the integration of third country nationals victims of THB in the host societies, in view of
finding durable solutions and preventing re-trafficking. For this purpose we will adopt a
holistic and victim-centred approach that offers a continuum of care and support considering
above all the gender, age and form of exploitation of beneficiaries.
The choice to involve 5 EU Nations, with a diverse range of local situations, aims at
exchanging good practices and useful tools intended to engage institutions, relevant
stakeholders and civic society organizations, firstly among the 5 participating
countries, secondly replying these practices in other EU countries engaged in the fight
against trafficking in human beings.

The action plan intend to:
• promote capacity-building of professionals involved in the identification and support of
victims of THB, providing a multiagency and multi-disciplinary training;
• increase awareness of victims of, or at risk from THB to self-assess the risks through
awareness-raising meetings and elaboration of a ‘FAQ sheet’ made “by victims for victims”;
• enhance economic empowerment of women victims of THB offering: language training
courses, a process of assessment/ validation of competencies and actions of skills
enhancement;
• reduce PTSD symptoms and emotional distress in women victims of THB/sexual
exploitation, through NET treatment sessions;
• increase exchange and dissemination of good practices arranging transnational visits and
developing specific Guidelines based on the fieldwork experienced in the 5 European
contexts.

We expect a number of 580 direct beneficiaries, and around 5000 indirect beneficiaries,
included those at short, medium and long-term. The number of indirect beneficiaries has the
makings of further increase through transferability and dissemination

kysk

Kaasfinantseerija KYSK
Andreia üldeesmärk on töötada välja struktureeritud orgaanilised meetmed, mis võimaldavad
tõhusalt edendada inimkaubanduse ohvritest kolmandate riikide kodanike integreerimist
vastuvõtvasse ühiskonda, et leida püsivaid lahendusi ja takistada inimkaubandust.
Sel eesmärgil rakendame tervikliku ja ohvritekeskset lähenemisviisi, mis pakub pidevat hoolt
ja tuge, arvestades ennekõike abisaajate sugu, vanust ja ekspluateerimise vormi.
Viie erineva Euroopa Liidu riikide organisatsioonide kaasamise eesmärk on vahetada häid
praktikaid ja kasulikke vahendeid, mille eesmärk on kaasata institutsioone, asjakohaseid
sidusrühmi ja kodanikuühiskonna organisatsioone, esiteks 5 osaleva riigi seas, teiseks
vastates neile tavadele teistes ELides.
Tegevuskava eesmärk on:
edendada inimkaubanduse ohvrite tuvastamise ja toetamisega tegelevate spetsialistide
suutlikkuse suurendamist, pakkudes mitme ameti ja multidistsiplinaarse väljaõppe kaudu;
suurendada inimkaubanduse ohvrite või sellest ohustatud inimeste teadlikkust riskide
enesehindamiseks teadlikkuse tõstmise kohtumiste ja ohvrite poolt ohvrite jaoks koostatud
KKK-lehe väljatöötamise kaudu;
suurendada inimkaubanduse ohvriks langenud naiste majanduslikku mõjuvõimu, pakkudes:
keeleõppekursusi, pädevuste hindamise / kinnitamise protsessi ja oskuste suurendamise
meetmeid;
vähendada NET-ravi ajal PTSS-i sümptomeid ja emotsionaalset stressi inimkaubanduse /
seksuaalse ekspluateerimise ohvritel;
suurendama heade tavade vahetamist ja levitamist, korraldades riikidevahelisi visiite ja
töötades välja konkreetsed suunised, mis põhinevad viiel Euroopa kontekstis kogetud
välitöödel.
Eeldatavasti on arvul 580 otsest abisaajat ja umbes 5000 kaudset abisaajat, sealhulgas
lühikese, keskmise ja pikaajalised toetusesaajad. Kaudsete abisaajate arv võib ülekantavuse
ja levitamise kaudu veelgi suureneda

Projekti tegevused Eestis
Projekti avaseminar, Eestist kaasatavatele organisatsioonidele, politseiasutused,
sotsiaalvaldkonna organisatsioonid;
Kohtumised Eestis inimkaubanduse teemaga kokkupuutuvate organisatsioonidega, koostöö
teemade arutamine;

Koolitused parendamaks varast ja proaktiivset kolmandatest riikidest inimkaubanduse
ohvrite identifitseerimist. Koolitused mahuga 36 tundi on planeeritud 50 politseinikule ja
sotsiaalvaldkonna töötajatele;
Inimkaubandusohvritest kolmandate riikide tüdrukute ja naiste posttraumaatilise stressi ravi
pilootprogrammi rakendmine;
Rahvusvaheline koostöö, õppevisiidid Lindausse vastuvõtja Exilio; rahvusvaheline õppevisiit
Eestisse, vastuvõtja Mittetulundusühing Eluliin; õppevisiit Ateenasse vastuvõtja Epeksa;
õppevisiit Valladolidi vastuvõtja Fundación Red Íncola;
-Õppevisiit Genuasse vastuvõtja Agorà.